Menu
Powrót do strony głównej

Zarząd spółki IPF Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597377 („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi zmianami), wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Piekary 7, 61-823 Poznań) w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Najnowsze oferty pracy